Nawigacja

Program profilaktyczny Program wychowawczy Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Statut Szkoły

Prawo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Gimnazjum nr 1 w Stryszawie

§1.

 1. Na podstawie § 21 a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych  w pierwszym semestrze nauki w klasie trzeciej.
 3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 4. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować  o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

§ 2.

Czas trwania projektu ustala nauczyciel będący opiekunem projektu. Ma on być dostosowany do rodzaju projektu i nie powinien trwać krócej niż 3 tygodnie oraz dłużej niż rok (poza sytuacjami wyjątkowymi np. długotrwałe obserwacje).

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

§ 5.

W uzasadnionych przypadkach:

 • przewlekła choroba uniemożliwiająca uczestniczenie w projekcie
 • nieobecność trwająca min. 4 miesiące
 • orzeczenie o kształceniu specjalnym
 • długotrwała nieobecność nauczyciela - opiekuna

Dyrektor szkoły na wniosek rodzica lub wychowawcy może zwolnić ucznia z obowiązku uczestniczenia w projekcie. Wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwolniona” lub „zwolniony”.

§ 6.

 1. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
 2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
 3. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie  z zasadami ustalonym w statucie.

§ 7.

Przebieg działań podczas realizacji projektu.

Do 30 maja opiekunowie zgłaszają do dyrektora szkoły wstępne zakresy tematyczne lub problemy przyszłorocznych projektów i liczbę zespołów, którymi są gotowi się opiekować. Nauczyciel nie powinien mieć pod opieką więcej niż 6-8 zespołów i ok. 30 uczniów łącznie.

§ 8.

 1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów o warunkach  i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu, nie później niż w terminie do 15 września.

§ 9.

 1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 2. Listę tematów projektów udostępnia się uczniom na informacyjnej gazetce szkolnej.

§ 10.

 1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania informacyjne z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.
 3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
 4. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
  • losowy
  • poprzez dobór samodzielny uczniów
  • poprzez wybór nauczyciela
 5. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, poprzez kilka zespołów uczniowskich.
 6. W przypadku gdy uczeń klasy III:
  • nie zdecyduje o wyborze tematu
  • nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt
  • nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

opiekun projektu w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 11.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim ustalają w szczególności:

 • czas realizacji projektu
 • formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac
 • podział zadań w zespole i zasady współpracy
 • kryteria oceny projektu
 • sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 12.

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołów  i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 2. Praca uczniów nad projektem jest samodzielna, wykonywana pod opieką nauczyciela. Konsultacje powinny odbywać się minimum raz na 2 tygodnie z wykorzystaniem godzin wynikających z art. 42 KN lub innych wynikających z organizacji pracy gimnazjum.
 3. Za zorganizowanie projektu może być odpowiedzialny więcej niż jeden nauczyciel.

§ 13.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu a jej termin wpisany na kartę projektu.
 2. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
  • uczniowie danej klasy
  • uczniowie klas młodszych
  • rodzice uczniów
  • osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp.,  z którymi wiązała się tematyka projektu
  • inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną  i potrzebną ze względu na charakter projektu.

§ 14.

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
  • sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu)
  • wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały
  • sposób prezentacji projektu
  • pracę zespołową i indywidualną ucznia
  • samoocenę uczniów
 3. Opiekun wpisuje w odpowiedniej rubryce karty projektu stwierdzenie: „zaliczył”/”nie zaliczył” udział w projekcie, co jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 4. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego                 z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie informacji od opiekuna.

§ 15.

 1. Dokumentację projektu stanowi karta projektu.
 2. Towarzyszy ona uczniom na kolejnych etapach pracy nad projektem.
 3. Po zakończeniu projektu nauczyciel opiekun jest zobowiązany do przekazania kart projektu wychowawcom uczniów biorących udział   w projekcie. Jest ona podstawą do wpisu projektu na świadectwo.
 4. Karty projektu zgromadzone w trakcie trzyletniego cyklu nauki   w gimnazjum są przechowywane przez wychowawców do końca nauki ucznia w gimnazjum.