Program profilaktyczny Program wychowawczy Statut Szkoły

Prawo

Program profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoły Podstawowej nr 3 w Stryszawie

2018/2019

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 

Profilaktyka jest to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc  i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, to znaczy taki,w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne.

Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiąganie subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia.

Program profilaktyki powstał, by przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży.Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli) w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

1.Cele programowe:

Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do tworzenia prawidłowych związków międzyludzkich, poprawnego komunikowania się oraz odpowiedniego zachowania, które uchroni ich przed zachowaniami agresywnymi i środkami psychoaktywnymi.

2. Cele szczegółowe:

- uczeń posiada wiedzę na temat zachowań agresywnych i przemocy,

- zna definicję agresji,

- odróżnia zachowania agresywne,

- potrafi odróżnić agresję fizyczną od psychicznej,

- wie, do kogo może się zgłosić po pomoc,

- zna zagrożenia spowodowane uzależnieniem od alkoholu, nikotyny i narkotyków.

3.Umiejętności i postawy:

- uczeń potrafi eliminować przejawy agresji i przemocy,

- zachowuje się asertywnie,

- potrafi wybrać właściwe postępowanie,

- potrafi ocenić czy dana propozycja jest bezpieczna, czy też niebezpieczna,

- potrafi podejmować rozsądne decyzje,

- posiada umiejętność kulturalnego wyrażania własnych uczuć, sądów i opinii,

- dostrzega agresywne emocje i umie sobie z nimi radzić,

- zna sposoby radzenia sobie z agresją w szkole i w sytuacjach życiowych,

- uświadamia sobie zjawisko przemocy w mediach i relacjach międzyludzkich,

- umie właściwie rozwiązywać konflikty,

- potrafi w sposób zdrowy i kulturalny spędzać czas.

4.Treści programowe:

1. Dostarczenie kompetentnej wiedzy na temat agresji i sposobów jej eliminowania.

2. Promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań agresywnych.

3. motywowanie do nauki, dbałości o kulturę języka oraz właściwej dyscypliny.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

5. Pogłębienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

6. Kształtowanie obyczaju trzeźwości przez dostarczenie wzorców oraz ukazywanie atrakcyjności zdrowego stylu życia.

7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości przez inicjatywę i angażowanie do realizacji zadań szkoły.

Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych:

1. Nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach, współdziałania z różnymi instytucjami i stosowania odpowiednich form pomocy. Następuje poprawa w zakresie relacji: uczeń – nauczyciel – rodzice.

2. Zmniejsza się wskaźnik występowania agresji i przemocy. Coraz więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami.

3. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia (promowanie abstynencji tytoniowej, alkoholowej i narkotykowej; nie pojawia się moda na palenie i picie).

4. W szkole realizowany jest kalendarz imprez profilaktycznych i prozdrowotnych.

5. Wszyscy w szkole przestrzegają kultury słowa.

6. Właściwe postawy nauczycieli – wychowawców wpływają na właściwą postawę uczniów i ich dążenie do bycia lepszym, wolnym od agresji i nałogów.

7. Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych szybko adaptują się w nowym środowisku.

8. Coraz więcej uczniów uczestniczy w różnych konkursach i zawodach.

9. W szkole zmniejszy się liczba uczniów bez śniadania; w bibliotece pojawią się nowe komplety podręczników do wypożyczenia przez uczniów z biednych rodzin; niektórzy uczniowie otrzymają dofinansowanie do wycieczek, wyjazdów.

10. W bibliotece znajdują się materiały dotyczące profilaktyki. Tworzony jest bank publikacji i scenariuszy wypracowanych przez nauczycieli.

11. Uczniowie czują się współgospodarzami szkoły; wspólnie z nauczycielami organizują wycieczki, rajdy, biwaki, dyskoteki.

12. Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe i pojawiają się sukcesy w lokalnych zawodach sportowych.

13. Coraz więcej czasu uczniowie spędzają na dodatkowych zajęciach oferowanych przez szkołę we współpracy z instytucjami lokalnymi.

14. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających.

15. Zespół do spraw profilaktyki prowadzi arkusze monitoringu przeprowadzonych działań.

Ewaluacja programu

         Po roku diagnoza wybranych obszarów wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli w formie ankiet dla rodziców, uczniów i nauczycieli.